Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH PEHD

 OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH PEHD”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 2

9. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.08.2011r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2011r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

12. Wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 3.000 zł, zadanie nr 2 – 2.200 zł, należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

13. Kryterium oceny: cena - 100%

14. Termin związania ofertą – 60 dni
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 52.KB) 2011-07-29 07:17:20 52.KB 498 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 07:18:25 119KB 129 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 174KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 07:17:49 174KB 96 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 07:23:22 156KB 93 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 07:17:20 276KB 88 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 07:23:05 112KB 91 razy
6 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 07:23:34 148KB 82 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 23.KB) 2011-09-16 09:20:18 23.KB 469 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-07-2011 07:17:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-09-2011 09:20:18