Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, MIESZANKI KRUSZONEJ I ŻWIRU

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW

PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO,  MIESZANKI KRUSZONEJ

I ŻWIRU”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.07.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 26.07.2011r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr 321 – 324

 

12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13. Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc (DOC, 51.KB) 2011-07-11 13:40:26 51.KB 632 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-11 13:42:08 81.KB 154 razy
2 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_kruszywa.xls (XLS, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-11 13:43:05 59.KB 86 razy
3 SIWZ_kruszywa_2011.pdf (PDF, 256KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-11 13:40:26 256KB 154 razy
4 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-11 13:42:31 76.KB 150 razy
5 UMOWA_NA_KRUSZYWA_2011.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-11 13:41:25 117KB 158 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_kruszywa_po_modyfikacji.xls (XLS, 59.KB) 2011-07-20 11:38:33 59.KB 655 razy
2 pismo_wyjasniajace_ogolne_-_internet.doc (DOC, 29KB) 2011-07-20 11:38:18 29KB 579 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 33.KB) 2011-08-26 13:20:06 33.KB 750 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-07-2011 13:40:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 11-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-08-2011 13:20:06