Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu dla Zakładu Produkcji Wody "Miedwie"

Szczecin 2011-06-29

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 71-682 Szczecin wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Kapitał zakładowy – 216.686.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 387.000 euro na:

 

„Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu dla Zakładu Produkcji Wody „Miedwie””

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

1.      Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu zgodnego z normą PN-EN 883:2006 „Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia…” przeznaczonego do uzdatnienia 35.000.000 m³ wody
w okresie 12 miesięcy.

 

Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia 35.000.000 m³ wody jest ilością maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

                   

1.1. Wymagany przez Zamawiającego skład chemiczny wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1.    jony glinu – min. 6% Al³?

2.    zasadowość – min. 85%

 

1.2. Wymagana przez Zamawiającego jakość wody z Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1.  utlenialność                 – redukcja ≥35%

2.  absorbancja w UV       – redukcja ≥45%

3.  barwa                           – redukcja ≥50%

4.  glin pozostały               – max. 0,05 g Al/m³

5.  mętność                       – max. 0,5 NTU

6.  obniżenie odczynu pH – max. 0,3

7.  obniżenie zasadowości – max. 0,3 mol/m³   

 

 

 

2.     Przedmiot zamówienia obejmuje (zakres zamówienia):       

Wodny roztwór chlorku wodorotlenku poliglinu w ilości niezbędnej do uzdatnienia 35.000.000 m³ wody z jeziora "Miedwie", stanowiącego bazę wody surowej dla Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo w okresie 12 miesięcy do parametrów określonych w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia.

Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia 35.000.000 m³ wody jest ilością maksymalną.

 

3.        Termin realizacji zamówienia –umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

4.        Warunki udziału w postępowaniu

 

4.1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

 

(1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

(2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

(3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

4.2. Przez posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, należy w szczególności rozumieć wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie –  co najmniej 1 dostawą lub dostawami wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu lub chlorku wodorotlenku siarczanu poliglinu o łącznej wartości 1 000 000,00 zł netto.

 

5.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, ocena braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

 

5.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie dokumentów wymaganych na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

5.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 4.1. ppkt (1) do (4) niniejszego ogłoszenia, wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

 

5.2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.2.2. wykaz wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostaw, o których mowa w pkt 4.2. ogłoszenia, na formularzu nr 4, stanowiącym załącznik do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych winni przedłożyć następujące dokumenty:

 

5.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych – formularz nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.3.2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

 

(w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)

 

5.3.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

5.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

5.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

 

5.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 Prawa zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 5.3.1, 5.3.2., 5.3.3, 5.3.4 i pkt 5.3.6 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt  5.3.5. niniejszego ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych

Dokumenty, o których mowa w pkt 5.5.1. lit a i c oraz w pkt. 5.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.5.1. lit b) niniejszego ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

6.     Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego kilku wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:

 

a) oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenia i dokumenty na ich potwierdzenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określone w pkt. 5.2.1. ogłoszenia, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dokumenty określone w pkt. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 i 5.3.6  niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 5.2.1. oraz 5.3.1 może także złożyć pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

b) wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza musi być załączony do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika,

d) z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania, ze skutkiem dla całego konsorcjum.

e) w formularzu nr 1, który stanowi załącznik do SIWZ powinni być wyraźnie wskazani wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.   

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → Przetarg nieograniczony sektorowy powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

8          Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9          Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy Pzp.

 

10       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

11      Oferty należy składać w terminie do dnia 12.08.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin.

 

12      Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.08.2011ro  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  321 – 324 (sala konferencyjna)

 

13      Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium
w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

14      Kryterium oceny ofert: cena za uzdatnienie 1000 m3 wody - 100%

 

15      Termin związania ofertą – 60 dni

 

16      Dostawa zakwalifikowana według grup CPV: 24312123-2  - Chlorek poliglinowy

 

17      Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających.

 

18      Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy. Warunki zmian zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

19      Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
w dniu 29.06.2011r

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_chlorek_poliglinu_2011.pdf (PDF, 112KB) 2011-07-01 10:32:17 112KB 565 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_chlorek_poliglinu_MIEDWIE_2011.pdf (PDF, 420KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-01 14:18:16 420KB 38 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_koagulant_2011.doc (DOC, 27.KB) 2011-09-26 12:43:32 27.KB 595 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzileniu_zamowienia_UE_chlorek_poliglinu_Miedwie_2011.pdf (PDF, 119KB) 2011-10-18 07:42:18 119KB 631 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-06-2011 11:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-10-2011 07:42:18