Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Renowacja I nitki magistrali wodociągowej - przejście przez rz. Regalicę

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„Renowacja I nitki magistrali wodociągowej – przejście przez rz. Regalicę”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać a także zapoznać się z dokumentacją projektową   w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz  tel. ( 091)  442 62 11

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty  częściowej

5. Termin  wykonania zamówienia 30.11.2011r..

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali należycie, w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania co najmniej dwa zamówienia polegające na wybudowaniu sieci wodociągowych o średnicy 400 mm lub większej, wartości nie mniejszej niż 1.0 mln zł netto każda.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia27.07.2011r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu27.07.2011r. o godz.10 10 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości30 000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przekroj_nad_podporami1.jpg (JPG, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:50:05 3.6MB 211 razy
2 projekt.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:23:02 10.MB 232 razy
3 Przedmiar_woda_-_Regalica_-_Dn_1000mm.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:23:02 1.4MB 277 razy
4 SIWZ_Miedwie_Regalica.doc (DOC, 359KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:23:35 359KB 245 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_odpowiedzi2.doc (DOC, 21KB) 2011-07-22 14:05:02 21KB 506 razy
2 Pytania_odpowiedzi.doc (DOC, 21KB) 2011-07-22 12:14:14 21KB 457 razy
3 do_przetargu_RIR.doc (DOC, 179KB) 2011-07-15 08:25:10 179KB 593 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.doc (DOC, 19.KB) 2011-08-11 09:49:18 19.KB 470 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc (DOC, 19.KB) 2011-08-11 09:49:18 19.KB 594 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-06-2011 11:23:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 29-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-08-2011 09:49:45