Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej w Szczecinie”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem budowlano-wykonawczym,  przedmiarami robót można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwikszczecin.pl lub zapoznać się z powyższą dokumentacją w siedzibie Zamawiającego

w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 800¸1400.

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Damian Głowacki  tel. ( 091)  442 – 62 - 09

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany najpóźniej do dnia 16.12.2011 r.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykażą się wykonaniem co najmniej  700 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 300 mm. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji, gdy suma wykonanych odcinków na różnych zadaniach wyniesie co najmniej 700 metrów dla sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 300 mm.

           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia14.07.2011 r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie pokój nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu14.07.2011 r. o godz.1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  20 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt_budowlano_wykonawczy.zip (ZIP, 8.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:08:28 8.8MB 162 razy
2 rys_nr_02_tablica_informacyjna.jpg (JPG, 508KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:08:28 508KB 171 razy
3 siwz_maciejowicka_wykonawstwo.doc (DOC, 344KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-29 11:08:28 344KB 205 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_do_SIWZ_Maciejowicka.doc (DOC, 27.KB) 2011-07-07 11:35:25 27.KB 571 razy
2 Odpowiedz_II_do_SIWZ__Maciejowicka.doc (DOC, 24.KB) 2011-07-08 15:06:02 24.KB 647 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_Maciejowicka.doc (DOC, 24.KB) 2011-08-08 12:01:37 24.KB 580 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-06-2011 11:08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Głowacki 29-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 08-08-2011 12:01:37