Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ

ORAZ

CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1)     Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt.3 SIWZ.

 

3)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4)     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.

 

5)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

6)     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (4 zadania)

 

9)     Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10)   Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11)  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 30.06.2011r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12)  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13)  Kryterium oceny: cena - 100%

 

13)Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:45:12 112KB 180 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:44:17 86.KB 182 razy
3 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_3_cegla.xls (XLS, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:43:31 58KB 107 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_2_jombo_trylinka.xls (XLS, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:43:16 58KB 113 razy
5 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_4_cement.xls (XLS, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:43:42 58KB 103 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 258KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:44:55 258KB 189 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:44:31 80.KB 180 razy
8 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_1_plytki.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 07:43:06 59KB 114 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 umowa_po_modyfikacji.pdf (PDF, 113KB) 2011-06-17 12:50:40 113KB 418 razy
2 pismo_wyjasniajace_ogolne.pdf (PDF, 87.KB) 2011-06-17 12:50:26 87.KB 433 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 33.KB) 2011-07-12 12:22:48 33.KB 445 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 14-06-2011 07:43:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 14-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-07-2011 12:24:00