Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie - ul. Hoża, Żabia i Piańska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :„Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie – ul. Hoża, Żabia i Piańska”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem budowlano-wykonawczym,   czasową organizacją ruchu i przedmiarami robót można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl lub zapoznać się powyższą dokumentacją w siedzibie Zamawiającego

w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 800¸1400.

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Damian Głowacki  tel. ( 091)  442 – 62 - 09

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany do dnia 30.11.2011 r.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykażą się wykonaniem co najmniej  700 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 300 mm oraz 500 metrowego odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy co najmniej 110 mm. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji, gdy suma wykonanych odcinków na różnych zadaniach wyniesie co najmniej 700 metrów dla sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 300 mm i 500 metrów dla sieci wodociągowej z rur PE o średnicy co najmniej 110 mm.

           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia30.06.2011 r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie pokój nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu30.06.2011 r. o godz.1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  80 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 czasowa_organizacja_ruchu_hoza,_zabia,_pianska.zip (ZIP, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-10 10:58:33 17.MB 129 razy
2 rys_nr_02_tablica_informacyjna.jpg (JPG, 508KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-10 10:58:58 508KB 91 razy
3 siwz_zelechowa_-_hoza,_zabia,_pianska.doc (DOC, 355KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-10 10:58:33 355KB 190 razy
4 1_Projekt_zagospodarownia_terenu.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-14 13:07:11 1.2MB 107 razy
5 odtworzenie_nawierzchni.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-10 10:58:33 16.MB 100 razy
6 zelechowa_pianska_zabia_hoza.zip (ZIP, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-10 10:58:33 22.MB 114 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_do_SIWZ.doc (DOC, 27.KB) 2011-06-22 10:36:03 27.KB 549 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_Hoza.doc (DOC, 23KB) 2011-08-05 12:05:18 23KB 481 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-06-2011 10:58:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Głowacki 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-08-2011 12:05:18