Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA PYLISTEGO WĘGLA AKTYWNEGO

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA PYLISTEGO WĘGLA AKTYWNEGO”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2011r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2011r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.   Wadium  w wysokości:– 17.000,00złnależy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

13.   Kryterium oceny ofert: cena netto – 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 132KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-06 14:23:19 132KB 268 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-06 14:24:05 121KB 259 razy
3 Zalacznik_nr_2_-_deklaracja_zgodnosci.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-06 14:24:16 70.KB 271 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 274KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-06 14:23:52 274KB 215 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-06 14:23:35 111KB 261 razy
6 FORMULARZ_NR_1.xls (XLS, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-06 14:23:05 267KB 204 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 274KB) 2011-06-20 10:37:31 274KB 741 razy
2 pismo_wyjasniajace_wegiel_pylisty_2011_ogloszenie_I.doc (DOC, 36.KB) 2011-06-17 15:01:57 36.KB 650 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyniku_pylisty_wA_giel_aktywny_2011__(2).doc (DOC, 24.KB) 2011-08-04 13:59:40 24.KB 633 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-06-2011 14:22:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 04-08-2011 14:01:57