Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA POMPY WRAZ Z SILNIKIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY POMORZANY

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA POMPY WRAZ Z SILNIKIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY POMORZANY”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie  prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

1. Termin realizacji zamówienia –maksymalnie do 110 dni od daty zawarcia umowy

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1. kartę katalogową - specyfikacje techniczną przedmiotu zamówienia uwzględniająca co najmniej parametry Q i H wraz z charakterystykami parametrów: Q, H, P, Eta i NPSH

 

6.2. aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (lub innego upoważnionego podmiotu) dopuszczający do stosowania  z wodą pitną.

 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2011

 

8.  Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2011r.do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2011r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

13. Wadium  w wysokości: 6.000,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

14. Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%

 

15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 53.KB) 2011-05-30 14:48:05 53.KB 429 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:49:10 120KB 319 razy
2 FORMULARZ_NR_1_-__do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:49:46 150KB 262 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:48:47 110KB 321 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 266KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:48:05 266KB 359 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-30 14:49:28 113KB 309 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 25.KB) 2011-07-26 09:48:55 25.KB 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-05-2011 14:47:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-07-2011 09:49:42