Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA STALOWYCH I ALUMINIOWYCH OBUDÓW DO SZALOWANIA WYKOPÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA STALOWYCH I ALUMINIOWYCH OBUDÓW DO SZALOWANIA WYKOPÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

           d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel: 091 489-88-47; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 3

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 16.06.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:12:50 119KB 93 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:13:37 149KB 98 razy
3 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_3.xls (XLS, 60KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:12:32 60KB 22 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_1.xls (XLS, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:12:12 59.KB 26 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:13:22 257KB 108 razy
6 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:13:06 113KB 94 razy
7 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_2.xls (XLS, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:12:21 59.KB 31 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 28KB) 2011-06-29 07:30:46 28KB 517 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-05-2011 08:11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Dybza 26-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-06-2011 07:30:46