Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1. Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

  

c)  aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1 deklarację zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dotyczy przedmiotu zamówienia (każdej pozycji) ujętego w zadaniu nr 1, zadaniu nr 4 i zadaniu   nr 5.

 

6.2 dokument, w którym będzie podana gramatura zaoferowanych koszulek bawełnianych
t-shirt oraz koszul flanelowych dotyczy zadania nr 2 pozycji 1 i 2.

 

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489-88-10; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( 5 zadań)

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 15.06.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13. Wadium w wysokości: na zadanie nr 1 – 2.000,00 zł, na zadanie nr 2 – 600,00 zł, na zadanie nr 5 – 400,00 zł  należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O /  Szczecin  nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie zadania nr 3 i zadania nr 4

 

14. Kryterium oceny: cena - 100%

 

15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 66KB) 2011-05-19 14:57:01 66KB 556 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:57:58 89.KB 302 razy
2 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_5.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-23 08:07:41 149KB 218 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:57:27 116KB 299 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:58:47 148KB 237 razy
5 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:58:18 158KB 265 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 291KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:57:01 291KB 292 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:58:05 79.KB 308 razy
8 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_4.xls (XLS, 147KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:58:59 147KB 240 razy
9 Zalacznik_nr_1_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:57:48 117KB 368 razy
10 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 14:58:37 149KB 239 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 29.KB) 2011-08-25 11:48:54 29.KB 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-05-2011 14:55:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 25-08-2011 11:48:54