Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Opracowanie koncepcji dotyczącej potrzeb Gminy Dobra w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na wykonanie zadania p.n.:

 

Opracowanie koncepcji dotyczącej potrzeb Gminy Dobra w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

 

1.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 319, w godzinach 700-1430  oraz pobrać ze strony internetowej:  www.zwik.szczecin.pl.

2.     Koszt udostępnienia materiałów: nieodpłatnie.

3.     Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

      Pani Ewa Weckwerth, tel. 91-44-26-172

4.     Opis warunków zamówienia:

      w przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy:

      a)   spełniają warunki określone w art. 22 ust 1-4 ustawy p.z.p. oraz SIWZ,

      b)  wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2 zamówień (2 umów), z których każda swoim zakresem obejmowała zaprojektowanie (w ramach opracowania projektowego lub koncepcyjnego) sieci wodociągowych o średnicy min 150 mm i długości min 1 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 1 km.

      c)   dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.38 ze zm.) - uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych (obejmujących co najmniej sieci wodociągowe i kanalizacyjne) oraz instalacji sanitarnych (obejmujących co najmniej instalacje wodociągowe i kanalizacyjne).

5.     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków: zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informacje o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.

6.     Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena brutto.

7.     Oferty należy składać w terminie do dnia27.05.11 r. do godz.0950 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie w pok. nr 124.

8.     Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu  27.05.11 r. o godz.1000 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

9.  Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_gazeta_Koncepcja_Gm.Dobra-ZWiK.doc (DOC, 180KB) 2011-05-10 10:40:11 180KB 452 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZAL._NR_2_DO_SIWZ.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-10 10:40:27 110KB 275 razy
2 ZAL.NR_1_DO_SIWZ.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-10 10:41:15 1.4MB 243 razy
3 SIWZ_Koncepcja_Gm.Dobra-ZWiK.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-10 10:40:11 275KB 324 razy
Wynik postępowania
1 wynik_przetargu.pdf (PDF, 22.KB) 2011-08-04 10:58:27 22.KB 403 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-05-2011 10:40:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 10-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 04-08-2011 10:58:51