Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego

 

 

 

 

Szczecin 2011-04-20

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU SIARCZANU ŻELAZOWEGO

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 1. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.05.2011r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2011r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321-324

 

 1. Wadium w wysokości: - 10.000,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

 1. Kryterium oceny ofert: cena netto - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf (PDF, 100KB) 2011-05-02 14:53:30 100KB 469 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OA_WIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-02 14:54:08 120KB 98 razy
2 OA_WIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-02 14:54:21 111KB 104 razy
3 SIWZ_siarczan_A_elazowy_2011.pdf (PDF, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-02 14:53:30 268KB 45 razy
4 Umowa_na_siarczan_A_elazowy_wzA_r.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-05 14:03:49 119KB 115 razy
5 FORMULARZ_NR_1.xls (XLS, 266KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-02 14:53:55 266KB 31 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_siarczan_zelazowy_2011.doc (DOC, 23KB) 2011-12-16 14:15:30 23KB 412 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-05-2011 14:53:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 02-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-12-2011 14:33:29