Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych

Szczecin, dn.20.04.2011 r

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych"

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.)                      na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

          d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

5.   Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

6.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Brzeska - tel: 91 43 161 34.,        e-mail: e.brzeska@zwikszczecin.pl

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 05.05.2011 r. do godz.  1000 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  05.05.2011 r.o  godz. 1015   w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.     Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz__Nr_1_do_SIWZ_do_pobrania.doc (DOC, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-21 12:04:37 82.KB 95 razy
2 Siwz_-_opony_i_akumulatory_-wersja_po_poprawkach_do_parafowania.pdf (PDF, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-21 12:05:19 249KB 177 razy
3 Formularz_kalkulacji_cenowej_dla_Zadania_NR1_pkt.A.doc (DOC, 212KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-21 12:04:55 212KB 97 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_WYNIKU_POSTEPOWANIA.DOC (DOC, 100KB) 2011-06-07 13:22:10 100KB 602 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 21-04-2011 12:02:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-06-2011 13:22:10