Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.   w Szczecinie ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1. Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

           d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

  

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)  aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.      karty charakterystyki, lub oświadczenie producenta lub specyfikacje techniczne zaoferowanego papieru zawierające co najmniej: nazwę papieru, format papieru, gramaturę papieru, białość papieru, grubość papieru, nieprzezroczystość papieru, czy papier jest bezpyłowy i bezchlorkowy– dotyczy pozycji nr 1, 2 i 3 zadania nr 1.

 

6.2.  certyfikat, lub świadectwo, lub deklaracje lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mówiące o tym, że zaoferowane składanki komputerowe ujęte w zadaniu nr 1 w pozycjach 4, 5 posiadają gwarancje na zdolność kopiowania 5 lat i na trwałość kopii 25 lat.

 

6.3.  certyfikat, lub świadectwo, lub deklaracje lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mówiące o tym, ze zaoferowane rolki termiczne ujęte
w zadaniu nr 1 w pozycjach 7 i 8 posiadają gwarancje na trwałość kopii 5 lat.

 

6.4.  certyfikat, lub świadectwo, lub deklaracje lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mówiące o tym, że zaoferowane koperty utajnione ujęte w zadaniu nr 4 w pozycji nr 1 posiadają gwarancje na zdolność kopiowania 5 lat i na trwałość kopii 25 lat.

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489-88-10; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (4 zadania)

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.05.2011r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13. Wadium w wysokości: na zadanie nr 1 – 700, 00 zł, na zadanie nr 2 – 5.000,00 zł,  należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O /  Szczecin  nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie zadania nr 3 i zadania nr 4

 

14. Kryterium oceny: cena - 100%

 

15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:01:12 92.KB 236 razy
2 koperta_utajniona.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:01:58 1.0MB 166 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:00:22 119KB 239 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:03:03 151KB 179 razy
5 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:02:27 156KB 190 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 288KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:00:08 288KB 195 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:01:23 79.KB 241 razy
8 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_4.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:03:16 148KB 174 razy
9 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 15:02:51 169KB 186 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_koncowe_o_wyborze.doc (DOC, 27.KB) 2011-06-03 12:22:20 27.KB 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-04-2011 14:52:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 03-06-2011 12:22:20