Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH
Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U

ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1. Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt.3 SIWZ.

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.

 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.     Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia    

             wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

a) deklaracje zgodności z normą PN-EN 1401-1:2009 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy całości asortymentu wyszczególnionego
w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2;

 

b) deklaracje zgodności z normą PN-EN 124 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy włazów wyszczególnionych w zadaniu nr 3

 

c) deklaracje zgodności z normą PN-EN 13598-2 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy studni kanalizacyjnych niewłazowych
z tworzywa sztucznego wyszczególnionych w zadaniu nr 3

 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489 88 11; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (3 zadania)

 

9. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.04.2011r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 20.04.2011r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 1000,00 zł, na zadanie  nr 2 – 1000,00 zł,  na zadanie nr 3 – 500,00zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa

      PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium  

     określa SIWZ.

 

13. Kryterium oceny: cena za zadanie nr 1 poz. 1 -  16 - 95%, poz. 17 - 23 - 5%; cena za zadanie nr  2  poz. 1 -  30 - 95%,  poz. 31– 110 -  5%; cena za zadanie nr 3 poz. 1 – 12 – 100%

 

14. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 54KB) 2011-04-05 14:52:22 54KB 424 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:52:46 116KB 156 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:53:55 99.KB 174 razy
3 SIWZ.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:52:22 270KB 91 razy
4 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:55:42 77.KB 175 razy
5 formularz_nr_1_do_wstawiania_cen_i_obliczania_-_zadanie_nr_1_rury.xls (XLS, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:56:02 31KB 98 razy
6 formularz_nr_1_do_wstawiania_cen_i_obliczania_-_zadanie_nr_2_ksztaltki.xls (XLS, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:56:48 51.KB 94 razy
7 formularz_nr_1_do_wstawiania_cen_i_obliczania_-_zadanie_nr_3_studnie.xls (XLS, 28KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-05 14:56:59 28KB 110 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 37KB) 2011-05-30 12:09:40 37KB 414 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-04-2011 14:49:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 05-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-05-2011 12:09:40