Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

             d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489-88-12; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 6

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 55.KB) 2011-03-16 11:10:41 55.KB 460 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_4_MLOT_SPALINOWY_COBRA.xls (XLS, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:15:01 58KB 220 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:11:56 135KB 298 razy
3 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_5_UBIJAK_WIBRACYJNY_WACKER.xls (XLS, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:14:50 58.KB 217 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_3_PRZECINARKA_HUSQVARNA.xls (XLS, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:15:16 58KB 233 razy
5 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_6_AGREGAT_PRADOTWORCZY_HONDA.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:14:35 59KB 222 razy
6 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_1_MOTOPOMPA_HONDA.xls (XLS, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:16:03 58.KB 223 razy
7 UMOWA.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:10:41 114KB 283 razy
8 SIWZ.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:11:04 257KB 308 razy
9 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:11:40 113KB 278 razy
10 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_2_PRZECISK_TERRA_HAMMER.xls (XLS, 58KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-16 11:15:29 58KB 221 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OSWIADCZENIE_NR_1_po_modyfikacji.pdf (PDF, 135KB) 2011-03-24 14:50:25 135KB 664 razy
2 ogloszenie_po_modyfikacji.pdf (PDF, 93.KB) 2011-03-24 14:48:51 93.KB 470 razy
3 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 257KB) 2011-03-24 14:50:03 257KB 498 razy
4 UMOWA_po_modyfikacji.pdf (PDF, 114KB) 2011-03-24 14:51:18 114KB 496 razy
5 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_6_AGREGAT_HONDA_po_modyfikacji.xls (XLS, 58.KB) 2011-03-24 14:52:15 58.KB 591 razy
6 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_5_UBIJAK_WACKER_po_modyfikacji.xls (XLS, 58.KB) 2011-03-24 14:51:56 58.KB 586 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_internet.doc (DOC, 32.KB) 2011-05-06 15:01:14 32.KB 634 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-03-2011 11:10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 16-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-05-2011 15:04:51