Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA KWASU CHLOROWODOROWEGO I CHLORANU (III) SODU

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA KWASU CHLOROWODOROWEGO
I CHLORANU (III) SODU”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

1. Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

           c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

 7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2011r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2011r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12. Wadium  w wysokości: – 20.000,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

13. Kryterium oceny ofert: cena netto – 100%

 

14. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 51KB) 2011-02-28 14:49:33 51KB 630 razy
2 Ogloszenie.pdf (PDF, 101KB) 2011-02-28 14:49:00 101KB 604 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3_kwas_i_chloran_2011.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:53:08 112KB 264 razy
2 ZALACZNIK_NR_1_UMOWA.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:50:44 121KB 363 razy
3 SIWZ_kwas_i_chloryn_2011.pdf (PDF, 272KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:49:54 272KB 179 razy
4 FORMULARZ_NR_1_kwas_i_chloran_2011.xls (XLS, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:52:43 267KB 186 razy
5 ZALACZNIK_NR_2_warunki_przeladunku_2011.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:51:25 101KB 711 razy
6 FORMULARZ_NR_2_kwas_i_chloran_2011.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:52:55 122KB 274 razy
7 ZALACZNIK_NR_3_deklaracja_zgodnosci_chloryn_2011.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:51:53 73.KB 270 razy
8 ZALACZNIK_NR_3_deklaracja_zgodnosci_kwas_2011.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 14:52:15 73.KB 473 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_uniewaznieniu_.doc (DOC, 24KB) 2011-03-30 08:10:53 24KB 540 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-02-2011 14:49:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-03-2011 08:11:26