Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektami Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie

OGŁOSZENIE

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

   z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

                     tel. 091 422 12 61, fax  91 422 12 58, www.zwik.szczecin.pl

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektami Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Jana Matejki, Słonecznej, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KW  24633.

 

1. Opis nieruchomości, lokalizacja i otoczenie: Nieruchomość zabudowana ośrodkiem kolonijno-wczasowym i szkoleniowym położona jest pomiędzy ulicami: Jana Matejki, Słoneczną i Tęsknoty w znanej nadmorskiej miejscowości Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Składa się z czterech samodzielnych niżej opisanych działek usytuowanych około  250-300m od brzegu morskiego i w niedalekiej  odległości od centrum miejscowości. Sąsiedztwo przedmiotu przetargu stanowią  nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i budynkami mieszkalnymi oraz mieszkalno-użytkowymi.  Teren nieruchomości płaski, ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, wyposażony w przyłącza sieci uzbrojenia technicznego tj: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości dogodny.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Nieruchomość leży na obszarze dla którego brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dziwnów (Uchwała Rady Gminy w Dziwnowie Nr XII/117/99 z dnia 26 października 1999 r. ze zm.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie elementarnym o przeznaczeniu-ośrodki rekreacyjne.

3.  Dział III  i IV księgi wieczystej nr KW  24633 - nie wykazuje obciążeń.

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest:

 

a) nieruchomość położona przy ul. Tęsknoty 7, 28, 29 w  obrębie 0002 Dziwnów,  stanowiąca działkę nr 517 o powierzchni 5889 m², będąca własnością Gminy Dziwnów, oddana w użytkowanie wieczyste ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej - 842,8 m².

 •  Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia Ośrodka wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 16.472 zł. netto.
 •  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi4.145.000,00 zł.  (słownie: cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 414.500,00zł. 

           

b) nieruchomość położona przy ul. Tęsknoty 5, 6 w  obrębie 0002 Dziwnów,  stanowiąca działkę nr 515/2 o powierzchni 2398m², będąca własnością Gminy Dziwnów, oddana w użytkowanie wieczyste ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej - 814,8m².

 •  Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia Ośrodka wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 19.246 zł. netto.
 •  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi2.510.000,00zł. (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj.  251.000,00zł.

 

c) nieruchomość położona przy ul. Jana Matejki 12 w z obrębu 0002 Dziwnów, stanowiąca działkę nr 472 o powierzchni 933 m², będąca własnością Gminy Dziwnów, oddana w użytkowanie wieczyste ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej – 248 m².

 •  Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia Ośrodka wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 7.041zł. netto.
 •  Cena wywoławczaprzedmiotu przetarguwynosi625.000,00zł. (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 62.500,00zł.

 

d) nieruchomość położona przy ul. Jana Matejki 13 wobrębie 0002 Dziwnów, stanowiąca działkę nr 509 o powierzchni 1481m², będąca własnością Gminy Dziwnów, oddana w użytkowanie wieczyste ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej – 526m².

 •  Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia Ośrodka wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 54.264zł. netto.
 •  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi1.965.000,00zł. (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 196.500,00zł.

 

5. Termin przetargu: 16.03.2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 321  w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie.

 

6.  Uwaga!

 •  Przetarg przeprowadza się dla każdej w/w działki indywidualnie. Oferent ma prawo złożyć odrębne oferty dla wybranych przez siebie działek.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej 1%.
 •  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych mających taką samą cenę, Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do kontynuowania przetargu w formie aukcji. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu.
 •  Sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, (tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków posadowionych na tym gruncie) jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień ogłoszenia przetargu.
 •  Do ceny sprzedaży wyposażenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.       

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargujestzłożenie w wymaganym terminie kompletnej, pisemnej oferty, dla każdej działki odrębnie, zawierającej dane i dokumenty określone Regulaminem Przetargu oraz wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w banku PEKAO SA IO/ Szczecin nr rachunku 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357, z dopiskiem„Wadium przetarg działka nr …. ”.

8. Oferty sporządzone dla każdej działki odrębnie należy składać w zamkniętejkopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka nr ….. Dziwnów” do dnia 16.03.2011 r. do godz.12.00 w siedzibie organizatora przetargu – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z  o.o. siedzibą w Szczecinie, przy ul. Maksymiliana Golisza 10, w sekretariacie Spółki pokój nr 124 lub przesłać ją na adres siedziby ZWiK Sp. z o.o. listem poleconym, przy czym w tym wypadku za dzień złożenia oferty uważa się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana,  będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Wpłacone wadium przepadnie na rzecz ZWiK Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie.

10. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu, Charakterystyką przedmiotu przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń. Zasady zwrotu wadium określa Regulamin Przetargu.

11. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie organizatora przetargu pok. 124 i na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. 

12. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 16.03.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

14. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

15. Dodatkowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania nieruchomości można uzyskać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie pok. 203 lub 214, tel. 91 48 26 203 lub 607 893 194.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_o_przetargu__Dziwnow.doc (DOC, 46KB) 2011-02-11 10:52:57 46KB 588 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Regulamin__Dziwnow.doc (DOC, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-11 10:52:57 89.KB 82 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-02-2011 10:52:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-04-2011 07:29:55