Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

 

Szczecin2011-02-02

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia: Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba zadań – 7

Zadanie nr 1 – oleje do silników i układów maszyn, i pojazdów

Zadanie nr 2 – smary do układów maszyn i pojazdów

Zadanie nr 3 – płyny eksploatacyjne do maszyn i pojazdów

Zadanie nr 4 – środki konserwacyjne do maszyn pojazdów

Zadanie nr 5 – oleje i smary marki JCB

Zadanie nr 6 – oleje i inne środki chemiczne marki CATERPILLAR

Zadanie nr 7 – oleje i smary marki SHELL

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.      Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2011r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2011r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.   Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 2.000,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto
w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

Na pozostałe zadania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.   Kryterium oceny ofert: cena netto – 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 69.KB) 2011-02-03 08:55:34 69.KB 447 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_oleje_i_smary_2011.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-03 07:42:27 270KB 200 razy
2 FORMULARZ_NR_1_Oleje_i_smary_2011.xls (XLS, 295KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-03 07:41:23 295KB 277 razy
3 FORMULARZ_NR_2_oleje_i_smary_2011.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-03 07:41:40 100KB 277 razy
4 FORMULARZ_NR_3_oleje_i_smary_2011.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-03 07:41:51 77.KB 267 razy
5 UMOWA_na_oleje_i_smary_2011_-_wzor.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-03 07:42:46 112KB 262 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 SIWZ_oleje_i_smary_2011_po_modyfikacji.pdf (PDF, 270KB) 2011-02-17 11:13:15 270KB 476 razy
2 Ogloszenie_oleje_2011_modyfikacja.pdf (PDF, 86.KB) 2011-02-17 11:12:50 86.KB 446 razy
3 FORMULARZ_NR_2_oleje_i_smary_2011_po_modyfikacji.pdf (PDF, 100KB) 2011-02-17 11:11:53 100KB 451 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_oleje_2011_.pdf (PDF, 95.KB) 2011-04-11 08:32:04 95.KB 469 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-02-2011 07:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-04-2011 08:32:04