Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa budynków Wydziału Produkcji Wody i pompowni P-4 na terenie ZPW Pomorzany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„Przebudowa budynków Wydziału Produkcji Wody i pompowni P-4 na terenie ZPW Pomorzany”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać a także zapoznać się z dokumentacją projektową   w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.plw Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz  tel. ( 091)  442 62 11

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin  wykonania zamówienia podaje Oferent w miesiącach od dnia przekazania placu budowy, nie później niż 30 listopad 2011r.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali należycie, w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych (budowa, przebudowa lub remont) o wartości nie mniejszej niż 1.0 mln zł netto każda.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia28.01.2011r. do godz.1000w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu28.01.2011r. o godz.10 10w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości20 000 złnależy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 pb_elektr.zip (ZIP, 9.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-04 09:44:48 9.1MB 400 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 358KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-04 07:09:51 358KB 518 razy
3 pb_arch.zip (ZIP, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-04 09:40:33 7.0MB 419 razy
4 bioz.zip (ZIP, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-04 09:40:33 110KB 363 razy
5 przedmiar_elektr.zip (ZIP, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-04 09:44:48 109KB 430 razy
6 przedmiar_a-b.zip (ZIP, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-04 09:44:48 72.KB 471 razy
7 pomorzany1_pdf_poprawiony.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-05 13:01:55 13.MB 532 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiany_w_ogA_oszeniu_Pomorzany.doc (DOC, 23.KB) 2011-01-14 12:26:04 23.KB 453 razy
Odwołania
1 przedluzenie.doc (DOC, 19.KB) 2011-03-30 13:50:19 19.KB 409 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK.doc (DOC, 20KB) 2011-02-09 10:24:54 20KB 426 razy
2 wynik_2.doc (DOC, 19.KB) 2011-03-29 10:21:20 19.KB 714 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-01-2011 07:09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-03-2011 13:50:19