Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do 27.12.2098 r. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Zapadłej/Nadodrzańskiej

                         OGŁOSZENIE

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

   z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

                     tel. 091 422 12 61, fax  91 422 12 58, www.zwik.szczecin.pl

 

                                  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do 27.12.2098 r.

     nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Zapadłej/Nadodrzańskiej

                

 

Nieruchomość zgłoszona do przetargu

 

1. Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntu jako działka nr 8/2 z obrębu 1052 (Śródmieście 52), o powierzchni 4785 m², położona w Szczecinie (na skrzyżowaniu ul. Zapadłej i Nadodrzańskiej), dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW  SZ1S/00145179/5. W dziale III  i IV KW ( ciężary i ograniczenia, hipoteki) – brak wpisów.

2. Opis nieruchomości, lokalizacja i otoczenie: nieruchomość usytuowana jest na Osiedlu Pomorzanyprzy ul. Zapadłej i Nadodrzańskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa usługowa, baza transportowa. Dojazd  do nieruchomości dobry. Dostęp do drogi publicznej i uzbrojenia dobry. Teren płaski. Teren nieruchomości ogrodzony (płyty betonowe i siatka). Poprzedni sposób zagospodarowania: zieleń ozdobna, drzewa i krzewy owocowe, trawniki, rabaty kwiatowe. Przez nieruchomość przebiega: kablowa sieć energetyczna niskiego napięcia, nieczynny odcinek sieci kanalizacyjnej Ø 800mm oraz wybudowany przed 1945 r., wzdłuż granicy działki wyłączony z eksploatacji  gazociąg gA100.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Działka nr 8/2 leży na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin „Międzyodrze - Kępa Parnicka -Wyspa Zielona” uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Szczecina XXXVI/889/09 w dniu 29 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Z 2009 r, Nr 63, poz 1707), w granicach terenu elementarnego o symbolu Z.N.9008.PU, dla którego plan ustala przeznaczenie terenu: funkcja składowo – usługowa z dopuszczeniem usług produkcyjnych i rzemiosła; zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnych.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 947.000,00 zł.

(słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

1. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w ustawowo obowiązującej  stawce na dzień sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.

2. Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (cena osiągnięta w przetargu + VAT) podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy notarialnej.

3.Strona nabywająca zobowiązana jest do uiszczania rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na warunkach określonych przez Gminę Miasto Szczecin – właściciela nieruchomości.

4. Koszty umowy notarialnej (opłaty notarialne i sądowe) w całości ponosi Nabywca.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej.

 

 

Wadium wynosi 94.700zł.

1.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w banku PEKAO SA IO/ Szczecin nr rachunku 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357, z dopiskiem„Wadium przetarg Zapadła”.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto ZWiK Sp. z o.o.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała,  będzie zaliczone na poczet ceny zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego wadium zostanie zwrócone na wskazane konto po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia w wyznaczonym terminie umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

4. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z dokumentacją i ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.

 

    Przetarg odbędzie się dnia  16 lutego 2011r. o godz. 12.00  w sali nr 321  w siedzibie ZWiK Sp. z o.o.  przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

UWAGA

1. Dodatkowym wymogiem uczestnictwa w przetargu jest:

* okazanie komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium wraz z przekazaniem jego czytelnej kserokopii bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania przetargowego,

* osoby fizyczne i reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

* w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu),

* reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu (podlegających rejestracji) – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania, tj. aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki, właściwe pełnomocnictwa  (aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu).

2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując  pełnomocnictwo współmałżonka.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4.Do dnia 23.III.2011r. na części nieruchomości ciąży ograniczenie w postaci zawartej umowy dzierżawy z przeznaczeniem na zaplecze budowy inwestycji realizowanej na sąsiedniej działce nr 8/1. Z treścią umowy dzierżawy można zapoznać się w siedzibie ZWiK Sp. z o.o.

5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.

6.  Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania nieruchomości można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. M.Golisza 10, w pokoju nr 214 lub nr  203, tel. 91 44 26 238 lub tel. 91 44 26 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 50.KB) 2010-12-17 13:50:35 50.KB 476 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 regulamin_przetargu.doc (DOC, 62KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-12-17 13:50:35 62KB 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-12-2010 13:50:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 17-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-12-2010 13:52:58