Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU CIEKŁEGO, ORAZ NAJEM ZBIORNIKÓW I PAROWNIC DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU CIEKŁEGO, ORAZ NAJEM ZBIORNIKÓW

I PAROWNIC DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.         Termin realizacji zamówienia: Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte na okres 36 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

2.         W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.         Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)         posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)       posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)        znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.         W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)         aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)         aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

d)        opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 zł. W sytuacji, gdy jakikolwiek dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierał kwotę wyrażoną w euro, to w takiej sytuacji Zamawiający dokona jej przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia postępowania

 

5.         Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.         Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.         Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

9.         Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.       Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.       Wadium  w wysokości: 20.000 zł – dwadzieścia tysięcy złotych

 

należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

13.       Kryterium oceny ofert: cena brutto – 100%

 

14.       Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 103KB) 2010-11-19 11:26:45 103KB 436 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3_tlen_i_najem_zbiornikA_w_2010.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:27:25 78.KB 217 razy
2 UMOWA_najem_zbiornikA_w_i_parownic.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:27:55 124KB 220 razy
3 UMOWA_dostawa_tlenu_ciekA_ego.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:27:40 117KB 231 razy
4 SIWZ_tlen_i_najem_zbiornikow_2010.pdf (PDF, 280KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:26:45 280KB 168 razy
5 FORMULARZ_NR_2_tlen_i_najem_zbiornikA_w_2010.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:27:13 94.KB 226 razy
6 formularz_nr_1_tlen_i_najem_zbiornikA_w_2010.xls (XLS, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:26:58 62.KB 185 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_Tlen_i_zbiorniki_2010_.doc (DOC, 24.KB) 2011-01-24 13:17:54 24.KB 565 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-11-2010 11:26:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 19-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-01-2011 13:17:54