Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2011 i 2012 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

 

          „Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2011 i 2012  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)”

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 316, w godzinach 800-1400 oraz pobrać ze strony internetowej:  www.zwik.szczecin.pl

2.Koszt udostępnienia materiałów : nieodpłatnie.

3.Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

    w sprawach formalnych -  P. Elżbieta Jędrzejczyk  –  tel.   091–44-26-153.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

5.Termin wykonania zamówienia:

a)     roczną, przypadającą na 2011r. wykonawca zobowiązany jest wykonać
w terminie do dnia 30.04.2011,

b)     kontrolę budynków mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ należy w roku 2011 wykonać w okresie wiosennym, tj. w miesiącach od 21 marca do 30 kwietnia,

c)     kontrolę przypadającą na 2012 r. wykonawca zobowiązany jest wykonać przed upływem 12 miesięcy od dnia ostatniej kontroli danego obiektu budowlanego,

d)    kontrole określone w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane należy wykonać w terminach do 30.04.2011r., 30.11.2011r., 31.05.2012r., 30.11.2012r.

6.Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a)   spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,

b)   dysponują co najmniej:

1)    1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń upoważniające do oceniania i badania stanu technicznego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2)    1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3)    1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, tj. posiadającą świadectwo kwalifikacyjne typu D Grupa III w wymaganym zakresie,

4)   1 osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, jeżeli zamierza podczas wykonywania zamówienia korzystać z usług mistrza kominiarskiego

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.

8.Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia02.12.2010r. do godz.10.oo w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu02.12.2010r.  o godz.10,15w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

9.Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 133 ust.1 w zw. z art.132 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-internet.doc (DOC, 29.KB) 2010-11-17 08:51:14 29.KB 448 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-przeglady_2010.doc (DOC, 954KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-17 08:51:14 954KB 275 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 22KB) 2011-01-05 12:54:06 22KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-11-2010 08:51:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jędrzejczyk 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-01-2011 12:54:06