Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

  1. Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

  3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

  6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

  6.1 deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej dla zapraw cementowych szybkowiążących do stosowania
  w budownictwie komunikacyjnym, wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, lub w przypadku zapraw cementowych szybkowiążących do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,  na które nie ma ustanowionej polskiej normy lub normy państw członkowskich Unii Europejskiej deklaracje zgodności
  z aprobatą techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej jednostki certyfikującej wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela;

 

  6.2 aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyrób do kontaktu z wodą pitną;

 

  6.3 kartę katalogową produktu w języku polskim zawierającą informację o właściwościach fizyko – chemicznych, parametrach technicznych;

 

  6.4 kartę charakterystyki preparatu chemicznego – niebezpiecznego zgodną
  z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
  i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zamówień
  i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniającego dyrektywę 1999/WE oraz uchwalającego rozporządzenie Rady(EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str 3.) zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006”

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

  8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

  9. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

  10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  11. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.11.2010r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

  12. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 29.11.2010r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

  13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

  14. Kryterium oceny: cena - 100%

 

  15. Termin związania ofertą – 60 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 59.KB) 2010-11-10 14:49:37 59.KB 450 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-10 14:57:20 77.KB 124 razy
2 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-10 14:56:57 63.KB 134 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-10 14:56:30 114KB 125 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-10 14:49:37 263KB 136 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-10 14:57:07 88.KB 128 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 33KB) 2010-12-10 07:17:00 33KB 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-11-2010 14:49:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-12-2010 07:17:00