Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa obuwia bezpiecznego dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa obuwia bezpiecznego dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

6.1. deklarację zgodności z WE wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela – dotyczy każdej pozycji z zadania nr 1 i zadania nr 2

6.2. kartę katalogową w której powinny znaleźć się następujące informację: nazwa produktu, charakterystyka produktu – dla każdej pozycji z zadania nr 1 i zadania nr 2

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489-88-10; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.11.2010r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. 
nr 321 – 324

13. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 2.000,00 zł, na zadanie nr 2 – 1.500,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

14. Kryterium oceny: cena - 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 62KB) 2010-10-20 12:15:56 62KB 469 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_1_-_zadanie_nr_2_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 154KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 12:16:45 154KB 162 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 12:17:12 106KB 157 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 12:17:31 111KB 158 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 289KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 12:15:56 289KB 192 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 12:16:59 113KB 159 razy
6 FORMULARZ_NR_1_zadanie_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 14:37:30 150KB 159 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_ogolne_-_internet.doc (DOC, 31KB) 2010-10-29 10:48:58 31KB 497 razy
2 pismo__wyjasniajace__ogA_lne_internet_2.doc (DOC, 27.KB) 2010-11-02 15:00:06 27.KB 481 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_o_wyniku.doc (DOC, 26KB) 2010-12-30 09:50:56 26KB 462 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-10-2010 12:15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 20-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-12-2010 09:50:56