Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa budynku filtrów i koagulacji położonego na terenie ZPW Pomorzany

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na wykonanie zadania p.n. :

 

„Przebudowa budynku filtrów i koagulacji położonego na terenie ZPW Pomorzany”

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej:  www.zwik.szczecin.pl.
  2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

      P. Irena Chwaścińska , tel. 091-44-26-168

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Opis warunków zamówienia:

      w przetargu   mogą wziąć udział   Wykonawcy, którzy:

      a)   spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,

      b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia..

 

      c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się wykonaniem należycie co najmniej 2 robót ogólnobudowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem obiektów budowlanych  o wartości tych robót  co najmniej 1 000 000 zł netto każda.

 

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od Wykonawców warunków:

      Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na  podstawie złożonych dokumentów:

       Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy zawiera SIWZ.

6.  Kryterium i sposób oceny ofert: cena - 100%.

7.  Wymagane wadium : 70 tys. zł (siedemdziesiąt tysięcy zł),

     Sposób składania wadium określa SIWZ.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia19.11.2010 r. do godz.1050w siedzibie      Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie w pok. nr 124.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu19.11.2010r o godz.1100w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

10. Termin związania  ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), na podstawie art. 133 ust.1 w zw. z art.132 ust.1 pkt 4 tej ustawy. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc (DOC, 29KB) 2010-10-20 10:40:18 29KB 416 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 uzgodnienia_i_zalaczniki.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 11:26:31 10.MB 217 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 10:34:38 329KB 264 razy
3 specyfikacje.zip (ZIP, 788KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 11:26:31 788KB 217 razy
4 z_pozwolenie_na_budowe.zip (ZIP, 639KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 11:26:31 639KB 195 razy
5 przedmiary.zip (ZIP, 451KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 11:26:31 451KB 283 razy
6 projekt_wykonawczy.zip (ZIP, 41.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-20 11:26:31 41.MB 250 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 T10_kolor.pdf (PDF, 138KB) 2010-11-10 13:46:10 138KB 563 razy
2 Dotyczy_przetargu_pod_nazwa-zmiany.doc (DOC, 27KB) 2010-11-03 14:53:57 27KB 421 razy
3 T5_kolor.pdf (PDF, 1.2MB) 2010-11-10 13:42:40 1.2MB 513 razy
4 Pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 55.KB) 2010-11-10 13:40:28 55.KB 729 razy
5 T9_kolor.pdf (PDF, 293KB) 2010-11-10 13:45:42 293KB 546 razy
6 T7_kolor.pdf (PDF, 187KB) 2010-11-10 13:45:03 187KB 540 razy
7 T6_kolor.pdf (PDF, 680KB) 2010-11-10 13:44:33 680KB 635 razy
8 T4_kolor.pdf (PDF, 341KB) 2010-11-10 13:41:40 341KB 635 razy
Odwołania
1 przedluzenie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert.doc (DOC, 19.KB) 2010-11-04 08:24:15 19.KB 393 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wynikach_przetargu.doc (DOC, 23.KB) 2011-01-25 11:36:43 23.KB 443 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-10-2010 10:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 20-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 25-01-2011 11:36:43