Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA POMP ZATAPIALNYCH DO SCIEKÓW MARKI FLYGT

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA POMP ZATAPIALNYCH DO SCIEKÓW MARKI FLYGT”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
 i ust. 2 w/w ustawy

 

1. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie do 30 grudnia 2010r

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.  Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

9 .  Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2010r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2010r. o godz. 1215  w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.  Wadium  w wysokości:3 000 zł – trzy tysiące złotych

 

należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 

13.  Kryterium oceny ofert: cena brutto – 100%

 

14. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 51KB) 2010-10-05 14:29:54 51KB 473 razy
2 Ogloszenie.pdf (PDF, 102KB) 2010-10-05 14:30:38 102KB 466 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Umowa_na_pompy_wzor.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-05 14:36:05 109KB 83 razy
2 FORMULARZ_NR_3_Pompy_FLYGT_2010.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-05 14:38:51 77.KB 74 razy
3 FORMULARZ_NR_2_Pompy_FLYGT_2010.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-05 14:37:44 84.KB 70 razy
4 FORMULARZ_NR_1_pompy_FLYGT_2010.xls (XLS, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-05 14:36:55 26.KB 105 razy
5 SIWZ_Pompy_FLYGT_2010.pdf (PDF, 261KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-05 14:29:54 261KB 98 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_-_pompy_FLYGT_2010.doc (DOC, 25.KB) 2010-11-17 14:31:59 25.KB 459 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-10-2010 14:26:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-11-2010 07:37:02