Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Renowacja odcinka sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w Szczecinie

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

Renowacja odcinka sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w Szczecinie

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego

     www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano-wykonawczym

     branży sanitarnej w Dziale  Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 900¸1300  

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Katarzyna Lipiec  tel. ( 091)  442 – 62 - 43

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin realizacji zamówienia:  Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin,

     uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych niniejszym zamówieniem robót,

     jednak nie dłuższy niż do 10 grudnia 2010r.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

 a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

 b ) wykonali w latach 2005-2010 co najmniej 2  prace z zakresu renowacji sieci wodociągowej metodą  

      reliningu długiego rurą PE.

     Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków:

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych 

    dokumentów . Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia19.10.2010 r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu19.10.2010 r. o godz.1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  5 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie-do_inernetu.doc (DOC, 30.KB) 2010-10-04 12:22:19 30.KB 414 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar_robot.zip (ZIP, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:33:44 82.KB 138 razy
2 Opis.pdf (PDF, 826KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:31:11 826KB 128 razy
3 SIWZ-Szeroka.doc (DOC, 381KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:22:19 381KB 157 razy
4 rys_1.pdf (PDF, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:34:36 6.6MB 123 razy
5 Rys_3.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:35:00 101KB 115 razy
6 Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbiioru_RobA_t.zip (ZIP, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:35:29 216KB 99 razy
7 Rys_2.pdf (PDF, 433KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 12:34:16 433KB 135 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_przetargu.doc (DOC, 25KB) 2010-10-29 08:19:22 25KB 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-10-2010 12:20:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 04-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-10-2010 08:19:22