Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW

Szczecin, dn. 14.09.2010

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

a) deklaracje zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej a w przypadku wyrobów dla których nie ma ustanowionej normy deklaracje zgodności z aktualną aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę aprobującą, wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy produktów wyszczególnionych w pozycjach nr 1 -5.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489-88-12; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.10.2010r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. 
nr 321 – 324

13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Kryterium oceny: cena - 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 58KB) 2010-09-28 15:02:30 58KB 424 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-28 15:03:07 75.KB 91 razy
2 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-28 15:02:45 59KB 92 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-28 15:03:18 116KB 100 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-28 15:02:30 257KB 102 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-28 15:02:55 109KB 114 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 33.KB) 2010-10-28 07:29:39 33.KB 488 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-09-2010 15:02:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 28-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-10-2010 07:29:39