Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

6.1. karty charakterystyk preparatu chemicznego – niebezpiecznego zgodnych z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zamówień i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniającego dyrektywę 1999/WE oraz uchwalającego rozporządzenie Rady(EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str 3.) zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006”.
Karty będą dostarczone dla wyrobów wyszczególnionych w pozycjach od 1 do 33 zadania nr 1* oraz dla wyrobów wyszczególnionych w pozycjach od 1 do 28 zadania nr 2*.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489-88-12; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 2

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.10.2010r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. 
nr 321 – 324

13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Kryterium oceny: cena - 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 60KB) 2010-09-16 07:12:35 60KB 429 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz_nr_1.xls (XLS, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-16 07:12:35 173KB 157 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-16 07:13:14 108KB 149 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-16 07:13:45 115KB 155 razy
4 SIWZ_farby_2010.pdf (PDF, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-16 07:13:31 267KB 160 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-16 07:13:05 118KB 164 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 34KB) 2010-10-21 09:01:52 34KB 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-09-2010 07:12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 16-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 21-10-2010 09:03:59