Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

a) zaświadczenie Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzające, że producent przestrzega zasad wdrożonego systemu HACCP;

b) aktualny protokół badania laboratoryjnego lub wynik badania laboratoryjnego lub świadectwo jakości, potwierdzony przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub Inspektorat Weterynarii lub laboratorium wewnętrzne producenta lub inne uprawnione laboratorium dla każdego zaoferowanego produktu wystawiony w 2010r. potwierdzający zgodność zaoferowanych produktów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996r., Nr 60, poz. 279) – zalecane

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489-88-11; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 04.10.2010r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324.

13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Kryterium oceny: cena - 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 54KB) 2010-09-15 12:10:50 54KB 421 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2010.pdf (PDF, 260KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-15 12:07:26 260KB 172 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-15 12:08:48 107KB 163 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-15 12:09:03 112KB 163 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-15 12:43:39 150KB 165 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-15 12:08:31 119KB 161 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 23.KB) 2010-11-09 08:54:20 23.KB 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-09-2010 12:07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 15-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-11-2010 08:54:20