Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

          d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c)  aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.       deklarację zgodności z obowiązującą normą PN - EN 545 wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dla zaoferowanych wyrobów

 

6.2.   aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający zaoferowane wyroby do kontaktu z woda pitna

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489-88-10; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 11.Oferty należy składać w terminie do dnia 20.09.2010r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2010r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 13. Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 14. Kryterium oceny: cena - 100%

 15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf (PDF, 98.KB) 2010-08-27 12:21:10 98.KB 481 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz_nr_1.xls (XLS, 177KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 12:21:41 177KB 274 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 12:22:35 106KB 247 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 12:22:55 114KB 249 razy
4 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 12:22:20 116KB 244 razy
5 SIWZ_ksztaA_tki_2010.pdf (PDF, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 12:21:10 268KB 272 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc (DOC, 23KB) 2010-10-01 10:27:43 23KB 453 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-08-2010 12:11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 27-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 01-10-2010 10:27:43