Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości  216. 686. 000 zł., adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  387.000 €  pt. :

” Dostawa  sprzętu  komputerowego dla  ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie ”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ” przetargu nieograniczonego ” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – zamówienie sektorowe.

1.            Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie .

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia zawiera  zał. nr 1 do SIWZ, który  jest  integralną  częścią  SIWZ.

2.         Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż  2  miesiące od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin, uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych zamówieniem dostaw.

3.         Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)      ofertę warunków wykonania zamówienia  (formularz nr 1);

b)      oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)      aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego;

d)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

e)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

f)        aktualne  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  o  których  mowa  w  pkt.  4.2.6.  rozdziału  III  SIWZ ;

g)      referencje,  Deklaracje Zgodności, o  których  mowa  w  pkt.  4.4  rozdziału  III  SIWZ ;

h)      opis przedmiotu oferty : oferowany sprzęt, konfiguracja, parametry.

 

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty  umowę  spółki  cywilnej.

4.            W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ  zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

5.            Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228,  e?mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

6.            SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania  Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

7.         Oferty należy składać w terminie do dnia  29.07.2010 r.  do godz.  12 30 w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy  ul.  M. Golisza 10   w Szczecinie.

8.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu : 29. 07. 2010 r. o godz. 13 00  w  siedzibie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy  ul. Maksymiliana  Golisza 10  w  Szczecinie  w  sali   nr 321.

9.         Kryterium oceny : cena  100 %

10.       Termin związania ofertą : 60 dni.

11.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 _ogloszenie.doc (DOC, 59.KB) 2010-07-15 08:47:10 59.KB 442 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 _FORMULARZ_3.xls (XLS, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 09:07:27 19KB 83 razy
2 _SZCZEGOLOWY__OPIS__PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.doc (DOC, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 08:50:44 353KB 138 razy
3 _wzor_umowy.doc (DOC, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 09:06:11 123KB 97 razy
4 _SIWZ.doc (DOC, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 08:47:10 184KB 111 razy
5 _cechy_legalnosci_licencji.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 09:06:51 29.KB 84 razy
6 _FORMULARZE_1-2.doc (DOC, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 09:07:13 68.KB 78 razy
7 zal_4_do_umowy.xls (XLS, 20KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 09:07:36 20KB 96 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_-_1.doc (DOC, 325KB) 2010-07-22 12:41:45 325KB 450 razy
2 Odpowiedzi_na_pytania_-_3.doc (DOC, 51.KB) 2010-07-27 11:05:11 51.KB 434 razy
3 Odpowiedzi_na_pytania_-_2.doc (DOC, 264KB) 2010-07-23 10:52:16 264KB 416 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 48.KB) 2010-09-06 08:46:35 48.KB 418 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-07-2010 08:47:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 15-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-09-2010 08:47:42