Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH ROZBIERALNYCH ORAZ NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH

Szczecin, dn. 2010-07-01
 
OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH ROZBIERALNYCH ORAZ NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.           Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.
 
3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:
 
6.1.             aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z woda pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1, zadaniu nr 2, zadaniu nr 3, zadaniu nr 4, zadaniu nr 5;
 
6.2.             deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej a w przypadku wyrobów dla których nie ma ustanowionej normy deklaracje zgodności z aktualną aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę aprobującą, wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1, zadaniu nr 2, zadaniu nr 3, zadaniu nr 4, zadaniu nr 5;
 
6.3.             karty katalogowe producenta dla zaoferowanego wyrobu z wyszczególnieniem rozwiązań techniczno-materiałowych – zalecane
 
7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489-88-14; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18
 
9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 5
 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
11. Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2010r.o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324
 
13. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 4.000 zł, na zadanie nr 2 – 2.000 zł,  na zadanie nr 3 – 1.000 zł, na zadanie nr 5 – 2.000 zł - należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
Na zadanie nr 4 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
14. Kryterium oceny cena – 100%
 
15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 61.KB) 2010-07-01 08:54:11 61.KB 434 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-01 08:55:02 144KB 106 razy
2 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 857KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-01 08:54:11 857KB 121 razy
3 SIWZ_uc_ud.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-01 10:02:52 275KB 113 razy
4 UMOWA.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-01 08:55:52 114KB 100 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-01 08:54:39 151KB 109 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 38.KB) 2010-08-09 08:34:23 38.KB 453 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 01-07-2010 08:54:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 01-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-08-2010 08:35:42