Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORANU (I) SODU STABILIZOWANEGO (PODCHLORYNU SODU STABILIZOWANEGO)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORANU (I) SODU STABILIZOWANEGO (PODCHLORYNU SODU STABILIZOWANEGO)”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publiczn
ych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
 
2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ
 
3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
 
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
 
9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.07.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2010r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324
 
12.  Wadium w wysokości: 3 000 zł – trzy tysiące złotych
 
należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
13. Kryterium oceny ofert: cena brutto – 100%
 
14. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf (PDF, 101KB) 2010-06-22 09:03:21 101KB 452 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3_Podchloryn_2010.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-22 09:03:46 76.KB 233 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 UMOWA_Podchloryn_2010_po_modyfikacji.pdf (PDF, 120KB) 2010-07-09 08:37:12 120KB 579 razy
2 SIWZ_Podchloryn_stab_2010_po_modyfikacji.pdf (PDF, 273KB) 2010-07-09 08:36:36 273KB 434 razy
3 FORMULARZ_NR_2_Podchloryn_2010_po_modyfikacji.pdf (PDF, 91.KB) 2010-07-09 08:35:04 91.KB 457 razy
4 FORMULARZ_NR_1_Podchloryn_2010_po_modyfikacji.xls (XLS, 147KB) 2010-07-09 08:34:31 147KB 443 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyniku_podchloryn_stab_2010.doc (DOC, 22.KB) 2011-01-07 13:34:31 22.KB 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-06-2010 09:03:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-01-2011 13:34:31