Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz profesjonalnych środków czystości dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa środków higieniczno – sanitarnych oraz profesjonalnych środków czystości dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.      dokument przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wystawiony przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera lub oświadczenie wystawione przez producenta informujące o tym, że dany środek higieniczny z zadania nr 2 i zadania nr 3 został zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu.

 

6.2.    kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanego towaru zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1) – dla zadania nr 4.

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489-88-10; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 4

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2010r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 2.000,00 zł, na zadanie  nr 2 – 1.000,00 zł, zadanie nr 3 – 1.500,00 zł, zadanie nr 4 – 2.000,00 zł - należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

14. Kryterium oceny: cena - 100%

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 61.KB) 2010-06-21 14:38:59 61.KB 545 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2010.pdf (PDF, 331KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:38:59 331KB 135 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:44:39 112KB 123 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:39:46 118KB 114 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_4.xls (XLS, 63KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:43:06 63KB 125 razy
5 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_3.xls (XLS, 66KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:42:50 66KB 133 razy
6 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_1.xls (XLS, 66KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:42:02 66KB 141 razy
7 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:43:50 123KB 125 razy
8 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_2.xls (XLS, 66KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 14:42:18 66KB 135 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_o_wyniku.doc (DOC, 24.KB) 2010-08-13 08:02:55 24.KB 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 21-06-2010 14:38:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 21-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 13-08-2010 08:04:02