Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, TŁUCZNIA I MIESZANKI KRUSZONEJ

 
 
Szczecin, dn.11.06.2010
 
OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:
 
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW
PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, TŁUCZNIA I MIESZANKI KRUSZONEJ”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.           Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.
 
3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.07.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr 321 – 324
 
12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
13. Kryterium oceny: cena - 100%
 
14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.doc (DOC, 51.KB) 2010-06-15 11:29:42 51.KB 409 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_kruszywa.xls (XLS, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-15 11:25:45 62.KB 119 razy
2 SIWZ_kruszywa_+_F1+F2+F3_+_umowa__2010.pdf (PDF, 317KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-15 11:25:15 317KB 111 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyniku.doc (DOC, 33.KB) 2010-08-03 11:25:21 33.KB 434 razy
2 ogłoszenie wynik.pdf (PDF, 89.KB) 2013-09-11 14:44:11 89.KB 401 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-06-2010 11:25:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 15-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-09-2013 14:44:11