Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE DO WODY, KSZTAŁTEK PE ELEKTROOPOROWYCH, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR PE, ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR PE

 
Szczecin 2010-05-31
 
OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE DO WODY, KSZTAŁTEK PE ELEKTROOPOROWYCH, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR PE, ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR PE”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publiczn
ych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia:umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
 
2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ
 
3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
 
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2010
 
7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (4 zadania)
Zadanie nr 1 – rury PE do wody                          Zadanie nr 3 – złączki zaciskowe do rur PE
Zadanie nr 2 – kształtki PE elektrooporowe        Zadanie nr 4 – przejścia murowe do rur PE
 
9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324
 
12.  Wadium w wysokości:
 - zadanie nr 1 - 4.000 zł;
 - zadanie nr 2 - 10.000 zł,
 - zadanie nr 3 - 1.000 zł;
 - zadanie nr 4 - 2.000 zł;
 
należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
13. Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%
 
14. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_po_zmianach.pdf (PDF, 188KB) 2010-06-21 12:39:51 188KB 429 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_1_PE_i_elektroopory_2010_po_modyfikacji.xls (XLS, 241KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 12:41:36 241KB 41 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-02 12:21:27 78.KB 171 razy
3 SIWZ_PE_i_elektroopory_2010.pdf (PDF, 324KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-02 12:21:57 324KB 188 razy
4 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-02 12:21:16 97.KB 173 razy
5 UMOWA_PE_2010.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-02 12:22:13 121KB 152 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_PE_2010_ogA_oszenie_I.doc (DOC, 28.KB) 2010-06-21 12:42:28 28.KB 439 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_PE_2010.doc (DOC, 26KB) 2010-07-27 08:39:24 26KB 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-06-2010 12:20:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 02-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-10-2010 10:39:49