Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH Z ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH PEHD

OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK ORAZ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH Z ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH PEHD”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.           Termin realizacji zamówienia – 12 miesiące od daty zawarcia umowy
2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.
3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:
 
6.1.                        aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyroby do kontaktu z wodą pitną ( za wyjątkiem trzpieni teleskopowych) – dotyczy zadania nr 1.
 
6.2             deklaracje zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 2
 
6.2.                        karty katalogowe zawierające informacje o rozwiązaniach techniczno –         materiałowych, cechach konstrukcyjnych – dotyczy wszystkich produktów       wyszczególnionych w zadaniu nr 1,  zadaniu nr 2.
 
7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489-88-14; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18
 
9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2
 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
11. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.05.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2010r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324
 
13. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 2.300 zł, na zadanie nr 2 – 2.000 zł, - należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
14. Kryterium oceny: cena - 100%

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 60.KB) 2010-05-12 08:54:47 60.KB 430 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2010.pdf (PDF, 280KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-12 08:55:27 280KB 157 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-12 08:54:57 105KB 126 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-12 08:55:40 115KB 129 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 676KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-12 08:54:28 676KB 141 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-12 08:54:47 112KB 134 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 23.KB) 2010-06-25 08:16:29 23.KB 429 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-05-2010 08:54:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 25-06-2010 08:16:29