Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości  216. 686. 000 zł., adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  387.000 €  pt. :

” Dostawa  sprzętu  komputerowego dla  ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie ”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ” przetargu nieograniczonego ” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zamówienie sektorowe.

1.            Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie .

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia zawiera  zał. nr 1 do SIWZ, który  jest  integralną  częścią  SIWZ.

2.         Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż  4  miesiące od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin, uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych zamówieniem dostaw i usług.

3.         Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)      ofertę warunków wykonania zamówienia  (formularz nr 1);

b)      oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)      aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego;

d)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

e)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

f)        aktualne  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  o  których  mowa  w  pkt.  4.2.6.  rozdziału  III  SIWZ ;

g)      referencje,  Deklaracje Zgodności, o  których  mowa  w  pkt.  4.4  rozdziału  III  SIWZ ;

h)      wypełnione  FORMULARZE  nr  3  4  i  5 ,

i)        dowód  wniesienia  wadium ;

j)        opis przedmiotu oferty : oferowany sprzęt, konfiguracja, parametry,  sposób  realizacji .

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty  umowę  spółki  cywilnej.

4.            W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ  zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

5.       Wadium  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł. przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr  28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia :  6. 05. 2010  r.   do  godz.  12.30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.         Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228,  e?mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

7.                  SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania  Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

8.         Oferty należy składać w terminie do dnia  6. 05. 2010 r.  do godz.  12 30 w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy  ul.  M. Golisza 10   w Szczecinie.

9.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu : 6. 05. 2010 r. o godz. 13 00  w  siedzibie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy  ul. Maksymiliana  Golisza 10  w  Szczecinie  w  sali   nr 321.

10.       Kryterium oceny : cena  100 %

11.       Termin związania ofertą : 60 dni.

12.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc (DOC, 61.KB) 2010-04-19 14:36:50 61.KB 432 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_1_OPIS.doc (DOC, 472KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:37:31 472KB 193 razy
2 FORMULARZ_5.xls (XLS, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:38:24 23KB 159 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:36:50 225KB 196 razy
4 FORMULARZE_1-4.doc (DOC, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:38:18 72.KB 156 razy
5 zal_3_do_umowy.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:37:59 29.KB 160 razy
6 FORMULARZ_6_wzor_umowy.doc (DOC, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:38:35 106KB 149 razy
7 zal_4_do_umowy.xls (XLS, 20KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-19 14:38:08 20KB 160 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_przetarg_2010.doc (DOC, 31.KB) 2010-05-06 09:12:09 31.KB 432 razy
Odwołania
1 OGLOSZENIE_o__zmianie_terminu.doc (DOC, 37.KB) 2010-05-06 09:12:09 37.KB 433 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 20KB) 2010-05-27 07:32:06 20KB 405 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-04-2010 14:36:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 19-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-05-2010 07:32:06