Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych"

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

5.   Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

6.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Brzeska - tel: 91 43 161 34.,        e-mail: e.brzeska@zwikszczecin.pl

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2010 r. do godz.  11 00  w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  27.04.2010 r. o  godz. 1115   w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13. Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc (DOC, 53.KB) 2010-04-12 12:24:11 53.KB 496 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Wzor_umowy.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-12 12:24:41 152KB 132 razy
2 Formularz__Nr_1.doc (DOC, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-12 12:25:07 141KB 147 razy
3 siwz_-_opony_i_akumulatory_-wersja_ostateczna.pdf (PDF, 417KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-12 12:24:11 417KB 165 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Formularz__Nr_1_wersja_poprawiona.doc (DOC, 162KB) 2010-04-22 13:50:35 162KB 446 razy
2 pytanie1.doc (DOC, 23.KB) 2010-04-21 14:09:36 23.KB 436 razy
3 Informacja_o_zmianie_SIWZ_22-04-2010r.doc (DOC, 54.KB) 2010-04-22 13:50:45 54.KB 442 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_WYNIKU_POSTEPOWANIA.DOC (DOC, 100KB) 2010-06-30 07:13:34 100KB 457 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-04-2010 12:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-06-2010 07:13:34