Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ

ORAZ

CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 4

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.04.2010r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13. Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 52KB) 2010-03-23 13:08:59 52KB 458 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 13:09:18 112KB 215 razy
2 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 13:09:43 35KB 134 razy
3 Formularz_nr_2.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 13:09:54 117KB 217 razy
4 SIWZ_wyroby_betonowe_2010.pdf (PDF, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 13:08:59 259KB 224 razy
5 Formularz_nr_3.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 13:10:05 81.KB 227 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 36.KB) 2010-04-26 13:34:28 36.KB 471 razy
2 ogloszenie_koncowe_+_uniewaznienie_internet.doc (DOC, 36.KB) 2010-05-24 10:38:54 36.KB 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-03-2010 13:08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-05-2010 10:38:54