Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70 1 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.  nr 223, poz. 1655.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1)     Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt.3 SIWZ.

 

3)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4)     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e)nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5)   Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7)     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (4 zadania)

 

9)     Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10) Oferty należy składać w terminie do dnia 07.04.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11) Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 07.04.2010r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12) Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 900,00 zł, na zadanie  nr 2 – 7.000,00 zł,   należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa   PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium   określa SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie zadania nr 3 i zadania nr 4.

 

13) Kryterium oceny: cena 100%

 

14) Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_rozpoczeciu_postepowania.doc (DOC, 51.KB) 2010-03-18 13:26:35 51.KB 450 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_1_-_koperta_utajniona.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-18 13:28:06 1.0MB 156 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-18 13:26:54 119KB 236 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 69KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-18 13:28:22 69KB 215 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 290KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-18 13:26:10 290KB 175 razy
5 Formularz_nr_2.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-18 13:28:36 122KB 255 razy
6 Formularz_nr_3.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-18 13:28:45 77.KB 249 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_ogolne_-_internet.pdf (PDF, 95.KB) 2010-04-01 13:54:11 95.KB 479 razy
2 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 290KB) 2010-04-01 13:54:32 290KB 571 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_o_wyniku.doc (DOC, 28.KB) 2010-04-28 13:54:03 28.KB 491 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 18-03-2010 13:25:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 18-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-04-2010 13:54:35