Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC OCHRONNYCH ORAZ ODZIEZY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓLKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC OCHRONNYCH ORAZ ODZIEZY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓLKA Z O.O. W SZCZECINIE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70 1 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.  nr 223, poz. 1655.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1)     Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt.3 SIWZ.

 

3)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4)     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e)nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5)   Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

      

 

6)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7)     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (6 zadań)

 

9)     Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10)   Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11)  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16.03.2010r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12)  Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 1.000,00 zł, na zadanie  nr 2 – 400,00 zł,  na zadanie nr 5 – 300,00zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa

      PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium  

     określa SIWZ.

 

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr   

      6

 

13)  Kryterium oceny: - 100%

 

Termin związania ofertą – 60 dni

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_rozpoczeeciu_postA_powania.doc (DOC, 49KB) 2010-02-26 10:44:12 49KB 431 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz_nr_1_do_wypeA_niania_elektronicznego.xls (XLS, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-26 10:44:49 70.KB 265 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-26 10:45:09 115KB 198 razy
3 SIWZ.pdf (PDF, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-26 10:44:13 283KB 164 razy
4 F2+F3+_zaA_acznik_nr_1.pdf (PDF, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-26 10:44:26 156KB 245 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_ogolne_-_internet.pdf (PDF, 110KB) 2010-03-09 14:13:08 110KB 753 razy
2 zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia_po_modyfikacji_nr_1.pdf (PDF, 116KB) 2010-03-09 14:13:37 116KB 476 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_odziez.doc (DOC, 30.KB) 2010-04-29 10:50:42 30.KB 543 razy
2 Pismo_o_wyniku_zadanie_nr_2.doc (DOC, 27KB) 2010-06-21 08:38:21 27KB 385 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-02-2010 10:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 21-06-2010 08:38:21