Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH I ŚCIERNIC

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH
I ŚCIERNIC”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.          Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.     Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel: 091 489 88 47; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 2

 

9.       Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.    Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.03.2010r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 - 324

 

12.    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.    Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 44.KB) 2010-02-24 08:57:05 44.KB 459 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2010.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-24 08:57:05 257KB 297 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-24 08:57:52 105KB 272 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-24 08:58:19 111KB 260 razy
4 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-24 08:57:33 113KB 276 razy
5 FORMULARZ_NR_1.xls (XLS, 67KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-24 08:57:18 67KB 234 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 FORMULARZ_NR_1_po_modyfikacji.xls (XLS, 66KB) 2010-03-09 14:10:38 66KB 458 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 33.KB) 2010-03-31 14:51:54 33.KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-02-2010 08:57:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Dybza 24-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-04-2010 07:56:57