Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 227, poz. 1655.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 3

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 26.02.2010r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

 

12.  Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 4.000 zł, zadanie nr 2 – 1.600 zł, zadanie nr 3 – 1.200 zł należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

13.  Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 52KB) 2010-02-04 11:26:04 52KB 435 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 11:27:11 106KB 299 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 11:27:29 121KB 296 razy
3 SIWZ.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 11:26:04 275KB 230 razy
4 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 11:26:53 117KB 305 razy
5 formularz_nr_1_elektroniczny.xls (XLS, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 11:26:39 34KB 217 razy
6 FORMULARZ_NR_1_do_wypeA_niania_rA_cznego.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 11:26:18 94.KB 325 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 35.KB) 2010-03-31 14:54:25 35.KB 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-02-2010 11:26:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 04-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-04-2010 07:55:06