Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH
Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U

ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70 1 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.  nr 223, poz. 1655.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1)      Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2)      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt.3 SIWZ.

 

3)      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4)     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e)nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5)            Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      deklaracje zgodności z normą PN-EN 1401-1:2009 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy całości asortymentu wyszczególnionego
w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2

b)      deklaracje zgodności z normą PN-EN 124 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy włazów wyszczególnionych w zadaniu nr 3

c)      deklaracje zgodności z normą PN-EN 13598-2 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy studni kanalizacyjnych niewłazowych
z tworzywa sztucznego wyszczególnionych w zadaniu nr 3

 

6)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7)      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8)      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (3 zadania)

 

9)      Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10)   Oferty należy składać w terminie do dnia 18.02.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11)  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 18.02.2010r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

12)  Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 1000,00 zł, na zadanie  nr 2 – 1000,00 zł,  na zadanie nr 3 – 500,00zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa

      PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium  

     określa SIWZ.

13)  Kryterium oceny: cena za zadanie nr 1 poz. 1 -  14 - 95%, poz. 15 - 21 - 5%; cena za zadanie nr  2  poz. 1 -  29 - 95%,  poz. 30– 109 -  5%; cena za zadanie nr 3 poz. 1 – 13 – 100%

 

14)  Termin związania ofertą – 60 dni

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 53.KB) 2010-01-29 10:07:54 53.KB 460 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 10:09:18 115KB 174 razy
2 formularz_nr_1_do_wstawiania_cen_chroniony.xls (XLS, 81KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 10:08:15 81KB 188 razy
3 formularz_nr_1_do_wstawiania_cen_rA_cznego.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 10:08:27 120KB 181 razy
4 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 10:08:56 77.KB 171 razy
5 FORMULARZ_NR_2..pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 10:08:42 130KB 172 razy
6 SIWZ_pcv.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 10:07:54 270KB 180 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 38KB) 2010-03-23 14:35:55 38KB 473 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-01-2010 10:07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-03-2010 07:28:45