Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych akcesoriów laboratoryjnych

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNCYH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie  prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publiczn
ych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.             Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa w zakresie zadań od nr 1 do nr 7 zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadań od nr 8 do nr 12 zostanie wykonany w okresie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadań od nr 13 do nr 14 zostanie wykonany w okresie 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2010

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (14 zadań)

Zadanie nr 1 – testy fotometryczne              Zadanie nr 2 – odczynniki chemiczne

Zadanie nr 3 – szkło laboratoryjne               Zadanie nr 4 – akcesoria laboratoryjne

Zadanie nr 5 – odważki i wzorce                  Zadanie nr 6 – materiały filtracyjne

Zadanie nr 7 – materiały do mikrobiologii    Zadanie nr 8 – drobny sprzęt laboratoryjny

Zadanie nr 9 – biureta cyfrowa                     Zadanie nr 10 – mikroskop biolo. odwrócony

Zadanie nr 11 – wyparka z wyposażeniem    Zadanie nr 12 – aparaty wielofunkcyjne

Zadanie nr 13 – suszarki uniwersalne            Zadanie nr 14 – spektrofotometr VIS

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2010r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.   Wadium  w wysokości:

zadanie nr 1 - 3.000 zł;

zadanie nr 2 - 1.000 zł,

zadanie nr 3 - 1.500 zł;

zadanie nr 4 - 1.000 zł;

zadanie nr 5 - 300 zł;

zadanie nr 6 – 1.000 zł;

zadanie nr 7 - 500 zł;

zadanie nr 8 - 1.000 zł;

zadanie nr 10 - 1.000 zł;

zadanie nr 11 - 1.000 zł;

zadanie nr 12 - 1.000 zł;

zadanie nr 13 – 1.000 zł;

zadanie nr 14 - 1.000 zł;

 

należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

W zakresie zadania nr  9 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf (PDF, 183KB) 2010-01-29 09:54:15 183KB 436 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_1_wersja_do_uzupeA_niania_rA_cznego.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:51:46 270KB 318 razy
2 SIWZ_Laboratorium_2009.pdf (PDF, 320KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:51:12 320KB 247 razy
3 UMOWA_lab_WZA_R_dla_zadaA__1_-_7.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:53:35 116KB 218 razy
4 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:52:52 80.KB 313 razy
5 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:52:04 142KB 290 razy
6 UMOWA_lab_WZA_R_dla_zadaA__8_-14.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:54:15 114KB 287 razy
7 FORMULARZ_NR_1_wersja_do_uzupeA_niania_elektronicznego.xls (XLS, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-29 09:51:26 235KB 327 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_lab_2009_ogA_oszenie_I.pdf (PDF, 206KB) 2010-02-16 13:06:11 206KB 492 razy
2 FORMULARZ_NR_1_wersja_do_uzupeA_niania_rA_cznego_po_zmianach.pdf (PDF, 271KB) 2010-02-16 13:05:47 271KB 1264 razy
3 FORMULARZ_NR_1_wersja_do_uzupeA_niania_elektronicznego_po_zmianach.xls (XLS, 256KB) 2010-02-16 13:05:00 256KB 533 razy
Wynik postępowania
1 pismo_o_wyniku_ogA_oszenie_.doc (DOC, 40.KB) 2010-05-14 10:33:34 40.KB 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-01-2010 09:51:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-05-2010 10:33:34