Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ

Szczecin, dn. 2009-12-17

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące      dokumenty:

 

6.1.           deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej dla zapraw cementowych szybkowiążących do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, lub w przypadku zapraw cementowych szybkowiążących do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,  na które nie ma ustanowionej polskiej normy lub normy państw członkowskich Unii Europejskiej deklaracje zgodności
z aprobatą techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
lub innej jednostki certyfikującej wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela;

 

6.2.           aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyrób do kontaktu z wodą pitną;

 

6.3.           kartę katalogową produktu w języku polskim zawierającą informację o właściwościach fizyko – chemicznych, parametrach technicznych;

 

6.4.           kartę charakterystyki preparatu chemicznego – niebezpiecznego zgodną
z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zamówień
i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniającego dyrektywę 1999/WE oraz uchwalającego rozporządzenie Rady(EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str 3.) zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006”

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9.      Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.01.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 20.01.2010r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324

 

13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

14. Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_1.doc (DOC, 59KB) 2009-12-22 11:51:49 59KB 434 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_F1_F2_F3__zaprawa_cementowa_szybkowiazaca_2009._doc.pdf (PDF, 337KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:51:49 337KB 365 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_F1_F2_F3__zaprawa_cementowa_szybkowiazaca_2009.-_po_modyfikacji.pdf (PDF, 337KB) 2010-01-06 14:17:13 337KB 447 razy
2 odpowiedz_na_pytanie_-_internet.pdf (PDF, 135KB) 2010-01-06 14:17:48 135KB 620 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik_-_internet.doc (DOC, 33.KB) 2010-02-08 14:46:59 33.KB 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-12-2009 11:51:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-04-2010 07:17:54